Resulullah Efendimizi Görmek

Resûlullah efendimiz, uykuda ve uyanık iken görülebilir mi? Görülebilirse, görünen kendisi midir, benzeri midir? Âlimlerimiz, buna çeşitli cevap verdiler. Kabirde diri olduğunu söz birliği ile bildirdikten sonra, kendisinin görüldüğünü çoğunlukla beyan buyurmuşlardır. Böyle olduğu, hadîs-i şeriflerden de anlaşılmaktadır. Bir hadîs-i şerîfde; “Beni rüyada gören, uyanık iken görmüş gibidir” buyruldu. Bunun için, İmâm-ı Nevevî hazretleri; “O’nu…

Namaz Bittikten Sonra Neler Yapmalıdır?

Sual: Namaz bittikten sonra neler yapılır? Cevap: 1-Allahümme entesselâm ve minkesselâm tebârekte yâ zel celâli ve’l-ikrâm denir. 2-Üç defa istiğfar söylenir. 3-Eûzü çekilip Âyetelkürsi okunur. 4-Tesbihler (33 sübhanallah, 33 elhamdülillah ve 33 Allahü ekber) söylenir. 5-Lâi lahe illallahü vahdehu lâ şerîke leh lehu’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yumît ve hüve alâ külli şey’in kadîr, denir. 6-Eller açılıp…

Namaz Kılarken Sarık Sarmanın Fazileti Nedir?

Sual: Evde namaz kılarken sarık sarmamız lâzım mıdır? Cevap: Müstehabdır. Nitekim hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: “Sarıkla kılınan 2 rek’at namaz sarıksız kılınan 70 rek’at namazdan efdaldir” (Deylemî, Ebû Nuaym); “Nafile veya farz namazı sarıkla kılmak, sarıksız kılınan yirmibeş namaza bedeldir. Sarıklı bir Cuma ise, sarıksız yetmiş Cumaya bedeldir” (İbni Asâkir); “Sarık, küfürle iman arasında ayırd edici bir…

Öğle Namazını Asr-ı Evvelde Kılmak Caiz Mi?

Sual: Öğle namazını kılmamış bir kimse, ikindi namazı vaktinin girdiğini görürse, İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin kavline göre öğleyi asr-ı evvel denilen vakitte kılsa;  ikindi namazını da hemen ardından kılabilir mi? Yoksa mezheb içi telfik mi olur? Cevap: Öğle namazını İmam Ebu Hanife’ye uyarak asr-ı evvelde kılan, o günün ikindi namazını bu vakitte kılarsa, caiz olmaz; asr-ı sanide…

Alkol İçeren Parfüm Namaza Mani Midir?

Sual: Temiz ve necâsetli sıvı karışımların temiz kabul edildiğini okudum. Buna göre alkol ihtiva eden parfümler sürülü halde namaz kılmak uygun olur mu? Olursa sevabı azalır mı? Cevap: Hanefî mezhebinde kan, idrar, şarap, ispirto kaba necâsettir. Küçük havuza damlayınca, suyun hepsi kaba necâset olur. Bulaştıkları yer, avuç içindeki suyun yüzeyinden az ise, namaz sahih olur. Su ile…

İbadetlerde Hoparlör Kullanmak Câiz Midir?

Sual: Teyp veya hoparlör ile okunan ezan ve kıldırılan namaz câiz olmadığına göre, telefonla yapılan akidlerin de sahih olmaması veya teypten müzik dinlemenin mahzuru olmaması gerekmez mi? Cevap: Verilen misallerin hiç biri diğerine benzememektedir. Her câmide ezanın müezzinin kendi sesiyle okunması şarttır. Merkezî ezan, sahih olmaz. İmama uymanın sahih olması için de imam ile aynı mekânda bulunmak…

Cemaate Dâir

Namaz kılmak, vaaz veya mevlid dinlemek için bir araya gelmiş kimselerden meydana gelen topluluğa cemaat denir. Aynı dinden veya soydan insanların topluluğuna da cemâat denir: İslâm cemâatı, Mûsevî cemâati gibi. Târihte yeniçeri ocağı, saray gibi yerlerde çeşitli hizmetlerin yürütülmesiyle görevli çeşitli topluluklara da cemâat ismi verilmiştir. Bütün Müslümanlar için “İslâm cemâati” denilmiştir. Ümmet kelimesiyle eş…

Meste Dâir

Mest, bir çeşit ayakkabıdır. Muhtemelen “mesh” kelimesinden bozularak yapılan bu kelimenin, Farsça olan ve sarhoş mânâsına gelen “mest” ile bir ilgisi yoktur. Mest, ayakları topuklara kadar örten, su geçirmez ayakkabı, demektir. Mestin, bir saat yol yürüyünce ayaktan çıkmayacak şekilde sağlam ve ayağa uygun olması lâzımdır. Ağaçtan, camdan, mâdenden mest olamaz. Zîrâ sert şeyle bir saat yürünemez.…

Kıraata Dâir

Kıraat, okumak manasına gelir. Kur’ân-ı kerîm’in usûlüne uygun olarak okunmasıdır. Namazın farzlarından biri de kırâattır, yâni kıyamda (ayakta)yken  Kur’ân-ı kerîm’den bir miktar âyet veya sûre okumaktır. Kur’ân-ı kerîm’i tecvid bilgisine uyarak okumak lâzımdır. Hadîs-i şerîfte; “Kur’ân-ı kerîmi tecvîd bilgisine uyarak okuyunca, her harfine 20 sevap verilir. Tecvîde uymazsa, 10 sevap verilir.” ve “Kur’ân-ı kerîmi tecvide uygun okuyana şehid…

Seferilik Nedir?

Sual: Seferilik nedir? Yolculukta namaz nasıl kılınır? Cevap: Seferilik; yola çıkma, yolculuk hâli, misâfirlik manalarına gelir. Sefer, “bir yere gitmek için yola çıkmak”tır; lügatta ise: “Yolculuk, savaş, askerin savaşta veya savaşa hazır bulunması durumu, savaşa gitme ve defâ, kere, kez” mânâlarına gelir. Sefer, Arapça bir kelime olup, “Seferber ve seferberlik” de bundan türetilmiştir. Seferber, “savaşa hazırlanan…