Cihad İle Emri Maruf Aynı Şey Midir?

Sual: Cihad ile emr-i ma’ruf aynı şey midir? Cevap: Hâdimi, Berika’da lisan âfetleri kısmında diyor ki: Cihad, lugatta cehd etmek, meşakkat çekerek çalışmak, çok uğraşmak demektir. Tabir, yani ıstılahî mânâsı ise, Allah’ın dinini yaymak demektir. Cihad da dört çeşittir: 1) Nefsi ile cihad. Dinin emirlerini öğrendikten sonra, onları yerine getirmek üzere kendi nefsi ile mücâhede…

Mezarlıkta Yetişen Meyve Yenir Mi?

Sual: Mezarlıkta yetişen meyve yenilebilir mi? Cevap: Kabristanda bulunan ağaç, orası kabristan yapılmadan evvel yetişmiş ise, toprak sahibinin mülküdür. Ağacı ve meyvelerini dilediğine verir. Sahipsiz toprak olup, halk tarafından kabristan yapılmış ise, ağaçlar, meyveler ve toprak, önceden gelen âdete göre kullanılır. Ağaçlar, kabristan yapıldıktan sonra yetişmiş ise, bunları diken malûm ise, o kimsenin mülkü olurlar.…

Günah İşlemekte Israr Ayrı Bir Günah Mıdır?

Sual: Günah işlemekte ısrar ayrı bir günah mıdır? Isrardan bahsetmek için devamlı işlenen günahın aynı cins olması şart mıdır? Cevap: Ehl-i sünneti itikadına göre günahlar büyük ve küçük günahlar (kebâir ve sagâir) olmak üzere ikiye ayrılır. Şirk, adam öldürme, yalan şahitlik, harb meydanından kaçmak, fâiz almak, yetim malı yemek, anne-babaya isyan, namuslu kadına iftira, hırsızlık,…

Nazar Değmesi Hak mıdır?

Sual: Nazar değmesi hak mıdır? Korunmak için neler yapmak lazımdır? Cevap: Nazar değmesi hakdır. Yanî, göz değmesi doğrudur. Bazı kimseler, birşeye bakıp, beğendiği zamân, gözlerinden çıkan şuâ’ zararlı olup cânlı ve cânsız, herşeyin bozulmasına sebeb oluyor. Bunun misâlleri çokdur. Fen, belki birgün, bu şuâ’ları ve tesîrlerini anlıyabilecekdir. nazarı değen kimse, hattâ herkes, beğendiği birşeyi görünce (Mâşâallah)…

Halvete Dair

Erkeklerin, (Ebedî mahrem)leri olan kadınlarla berâber halvet etmeleri ve sefere [meselâ hacca] gitmeleri câizdir. Bir adamın ebedî mahrem olmıyan kadınla (halvet) [ya’nî tenhâ yerde yalnız kalmak], tarafeyne göre, harâmdır. Başka müttekî erkek veyâ bu adamın ebedî mahremlerinden biri veyâ zevcesi ile birlikde bulunursa, harâm olmaz. halvet etmekle veyâ önünden başka yerine şehvetle bakmakla, hurmet-i musâhere hâsıl olmaz. (İbni Âbidîn) “rahmetullahi teâlâ aleyh”, imâmlığı anlatırken…

Kopya Çekmek Günah Mıdır? Caiz Midir? Kul Hakkına Girmek Olur mu?

Sual: Bağıl veya çan eğrisi denilen bir sistemin tatbik edildiği mektepte okuyan talebe kopya çekerse kul hakkına girmiş olur mu? Câiz midir? Kopya çekmek günah mıdır? Kopya çekmek kul hakkına girmek olur mu? Cevap: Müsabaka imtihanında kopya çekmekle kul hakkı geçer. Bağıl sistemde veya çan eğrisinde birinin notu, bütün sınıfa tesir etmektedir.   Sual: Üniversitelerdeki…

Gayrimüslime Selam Verilir Mi?

Sual: Müslüman olmayana (gayrımüslime) selâm vermek ve gayrımüslimin selâmını almak câiz midir? Cevap: Bir müslüman gayrımüslime önce selâm vermez. Çünkü şöyle bir hadîs vardır: “Yahudi ve Hıristiyanlara selâm vermek hususunda ilk başlayan siz olmayınız”. Eğer bir gayrımüslim, bir müslümana selâm verirse onu almakta herhangi bir beis yoktur. Fakat cevap verirken “Ve aleyke” (Sana da!) ifadesi…