Batıl Satış Nedir? Nasıl Olur?

Sual: Bey ve Şira’da (alışveriş ilminde) batıl satış neye denir? Batıl olan satışların özellikleri nelerdir? Batıl satışlara misaller verebilir misiniz? Cevap: Aslı da, sıfatı da İslamiyete uygun olmayan bey’dir (satıştır). Batıl satışlar, câiz değildir ve haramdır. Büyük günahtır. Batıl satışla, müşteri malı teslim alsa bile mülkü olmaz. Bayiın (satıcının) rızası ile almış olduğundan, müşteri elinde…

Sahih Satış Nedir? Nasıl Olur?

Sual: Bey’ ve Şira (alışveriş ilminde) Sahih satış nedir? Nasıl olur? Misallerle izah edebilir misiniz? Cevap: Aslı ve sıfatı İslamiyete uygun olan bey’ [satış]dir. Her çeşit bey’in sahih olması için, alıcı ve satıcının aynı kimse olmaması, yani bir kimsenin hem satıcıya, hem alıcıya vekil olarak kendi kendine satış yapmaması, akıllı olmaları, (Akid) yapılması, yani birinin…

Ârif-i Kâmil Kelâmın Duymaya İrfan gerek

Ârif-i kâmil kelâmın duymaya irfan gerek, sırr-ı muğlaktır gönülde zevk ile vicdan gerek! Bir hazinedir tasavvuf, mâlik olmaz her hasis, bulmaya anı cihanda, bir yiğit sultan gerek! İnci taşıyan sedefe, kavuşmak kolay olmaz, bulunmaz nehir içinde, bahr-i bi payan gerek! Mârifet davası eden, sahtekar bilmez mi ki kalpteki arzuya elde, huccet-ü burhan gerek! Ârif gezer…

Şerh Edenin Önsözü

Kullarına doğru ve açık bir yol olan İSLÂM ni’metini bağışlayan, Kitâb ve Sünnet’i önlerine parlak bir ışık olarak koyan, îmân etmelerine hidâyet ederek, bildirdiği dîne büyük topluluklar hâlinde girmelerini sağlayan Allahü teâlâ’ya .hamd olsun. Kendisine uyanların, gösterdiği yolda gidenlerin, onu candan sevenlerin kurtulduğu; lisânından sıdk pınarının aktığı, beyânında hakikat nurlarının parladığı Muhammed aleyhisselâm’a ve O’nun,…

Musannifin Önsözü

(Şir’atü’l-İslâm) kitabının metnini yazan faziletli, yüksek arzulu, büyük âlimlerin önderi ve aralarında Rüknü’l-lslâm diye meşhur olan Muhammed bin Ebî Bekr (rahmetullahi aleyh) buyurdu ki: «Bize hissi ve akli delillerle kendisini tanıma imkânı veren ve ikrâm olarak mâlî ve bedeni çeşidli ibâdetlerle, emir ve yasaklarla kendisine kul olmamızı isteyen, dünyâ ve âhıretde salâh bulmamız için İslâm…

Peygamberimizin Sünnetine Uymak

PEYGAMBERİMİZİN (sallâllahü aleyhi) ve seîlem) SÜNNETİNE UYMAK Bezâziyye kitabında diyor ki: Şâri’ yanî şeriat sâhibi Peygamberimiz (sallâllahü aleyhi ve sellem)’in bâzen yapıp, bâzen terk ettiği şeylere Edeb, devam üzere yapıp da 1-2 kere terk ettiği şeylere Sünnet denir. Gâye kitabında diyor ki: İşlenmesinde sevab, terkinde kınama ve azarlama olup ceza olmayan şeylere Sünnet denir. İmâm…

İman Bilgileri

Bu fasıl, millet-i islâmın ve dînin sünnet, şeriat ile sâbit olan inançları hakkındadır. Kelâm ilminin meseleleri, Allahü teâlâ’nın zâtı, sıfatları, peygamberlik ve ona âid bilgilerdir. Bu bilgilere akâid bilgileri denir. Çünki îtikad yanî inançlarla ilgilidir. Kelâm ilmine, şer’î ilimlerin esası, temeli olma yönünden kavâid (yanî kâideler) de denir. Bu ikisi aslında bir olup, mefhûm, îtibar,…

Amellerde Niyet

Allahü teâlâ için niyeti hâlis etmek islâmın sünnetindendir. Resûlüllah (sallâllahü aleyhi ve sellem) «Allahü teâlâ buyurdu ki: «İhlâs, sırlarımdan bir sırdır. Onu kullarımdan sevdiğim kimselerin kalbine tevdî ederim» buyurmuştur. İhlâsın hakîkati, tâatlerde riyâyı terk etmektir. Hadâik’te böyle diyor. Niyetsiz amel olmaz. Resûlullah (sallâllahü aleyhi ve sellem): «Allahü teâlâ, sözü ancak amel İle, ameli ve sözü…

İlim Öğrenme ve Öğretmenin Sünnetleri

Kulda bulunan yüksek mertebelerin en üstünü, kazandığı mertebelerin en şereflisi din ilmidir. Hadîs-i şerîfde: «İlim ile olan az amel çoktur. Câhillikle yapılan çok amel azdır» buyuruldu. Buradaki azlık, çokluk sevab ve kabûl yönündendir. Yine Resûlullah (sallâllahü aleyhi ve sellem), bir âbid ile bir âlimden bahsederken: «Âlimin, bilgisiz âbidden üstünlüğü, benim sizin en aşağınızdan üstünlüğüm gibidir»…

Patlıcan Yemek Sünnet mi?

Sual: Patlıcan Yemek sünnet midir? Peygamber efendimiz patlıcan yemiş midir? Cevap: Resûlullah (sallâllahü aleyhi ve sellem) patlıcanı yer ve fâidelerini anlatırlardı. «Zarar niyeti ile yenirse zarar, şifâ niyeti ile yenirse fâide verir» buyurmuştur. Tıbbı’n-nebevî ve diğer kitablarda diyor ki: Abdullah İbni Abbâs (radıyallahü anhümâ) Resûl-i Ekrem (sallâllahü aleyhi ve sellem) ile Ensâr’dan birinin ziyâfetine gitmiştik.…