Nakşibendiye Yolunun Istılahları Nelerdir?

Sual: Nakşibendiyye Yolunun Istılahları Nelerdir? Cevap: Silsile-i aliyye-i Nakşîbendiyyede meşhûr olan ıstılâhların hepsi 11’dir: 1) Sefer der vatan: Bu, seyr-i enfüsîden [kendinde ilerlemekten] ibâretdir. Buna cezbe de denir. Bu büyükler işe bu seyrden başlarlar. Seyr-i âfâkî, sülûkünü bu seyrin [seyr-i enfüsînin], içinde aşarlar. Diğer yollarda iş seyr-i âfâkîden başlar. Seyr-i enfüsî ile son bulur. İşin…

İkrah (Korkutmak) Caiz Midir?

Sual: İkrah (korkutmak) caiz midir? İslam hukukunda cezası nedir? Cevap: Mümini ve zimmiyi ikrah etmek, korkutmak büyük günahtır. İbni Âbidin “rahmetullahi teâlâ aleyh”, 5. ciltte ve Dürerü’l-hükkam 949. maddede buyuruyor ki (İkrah), bir insanı, istemediği bir şeyi yapması için, haksız olarak zorlamak demektir. Birini zorlamanın ikrah olması için 4 şart lâzımdır. Zorlayanın, korkuttuğu şeyi yapabilecek…

İslam Hukukunda İçki İçmenin Cezası Nedir?

Sual: İslam hukukunda içki içmenin müeyyidesi (cezası) nedir? Cevap: 5 günah için had cezası vardır: Zina, şarap içmek ve alkollü içki ile sarhoş olmak, kazf, sirkat, yol kesicilik. Had cezaları, suç işleyince değil, hakim karar verince vâcib olur. Had, günahın temizlenmesine sebep olmaz. Günahtan kurtulmak için tövbe etmesi de lâzımdır. Had, lügatte men’ demektir. Kapıcıya…

İslam Hukukunda Alışveriş Bilgilerine Giriş

Sual: Fıkıh kitaplarından alışveriş bilgileri kısımlarını okurken tam anlayamıyorum. Bilmediğim çok fazla kelime oluyor. İslam hukukunun alışveriş kısmında bilmem gereken temel ıstılahlar nelerdir? Cevap: (Bey’), satmak demektir. (Şira), satın almak demektir. İslamiyette bey’ ve şira, 2 kişinin mallarını, râzı olarak, birbirlerine (Temlik) etmeleri, yani seve seve değiştirmelerine denir ki türkçesi (Satış)dır. Bir kimse, Zeyd’e ve…

İslam Hukukunda Vakıf Hükümleri Nelerdir?

Sual: İslam Hukukunda vakıf hükümleri nelerdir? Nelerden vakıf olur nelerden olmaz? Bu vakıflarda tasarruf sahibi kimdir? Vakfın şartları sonradan değiştirilebilir mi? Cevap:  Bina, tarla, kuyu gibi nakledilmeyen şeyler söz birliği ile vakıf olunur. Nakledilmeyen şey ile birlikte buna lazım olan nakil olunan şey de İmameyne [Ebû Yusuf ve Muhammede] göre vakıf olunur. Vakıf edilmesi adet…

İslam Hukukunda Kira Hükümleri Nelerdir?

Sual: İslam hukukunda kira ahkamı nasıldır? Kaç çeşit kira vardır? Misaller verebilir misiniz? Cevap: İcare, bir malın, kendini değil de, menfaatini yani kullanılmasını satmak olup kiraya vermek demektir. İcap ve kabul ile yapılır. Bu satışın semenine (Kira, ücret) denir. Mal sâhibine (Acir) veya (Mucir), kiracıya ve işverene, yani ücreti ödeyene, (Müstecir), kendi kuvvetini veya sanatını…

Sigorta Caiz Mi?

Sual: Sigorta yaptırmak caiz midir? Bulunduğumuz yerin darülislam veya darulharb olması önemli midir? Cevap: İbni Âbidin “rahmetullâhi aleyh”, Reddü’l-muhtar kitabında, kâfirin eman ile yani izin verilerek İslam memleketine gelmesini anlatırken diyor ki başka bir memlekete, onların izini ile giren kâfire (Müstemin kâfir) denir. Darülİslama müstemin olarak gelen bir kâfir, burada yaşamakta olan bir zimmi gibi,…

Kadın Yanında Mahremi Olmadan Sefere Çıkabilir Mi?

Sual: Kadınlar yanında mahremleri (kocası, babası, oğlu, kardeşi vs.) olmadan sefere çıkabilir mi? Cevap: Hadika, 2. cilt 591. sayfada diyor ki (Peygamberimiz “sallallâhü aleyhi ve sellem”, “Allahü teâlâya ve ahiret gününe inanan kadının 3 günlük yola, zevci veya zi-rahm-i mahreminden biri ile gitmesi helal olur” buyurdu. Ya Resûlallah! Zevcem hacca gidiyor. Ben cihâtâ gidiyorum. Yanında…

İnsanlar Dini Olarak Kaça Ayrılırlar?

Sual: Dünyadaki insanlar  dini olarak kaça ayrılırlar? Cevap: Dünyâdaki insanlar 8 kısımdır. 1) (Sâlih) olan mü’min, müslümân olduğunu söyler. Ehl-i sünnet i’tikâdındadır. Elh-i sünnet i’tikâdında olana (Sünnî) denir. Ehl-i sünnetin 4 mezhebinden birine de uyar. Böylece, her hareketinde islâmiyyete tâbi’ olur. İbâdetlerini kendi mezhebine göre yapar. Harâmlardan sakınır. Bunlarda bir kusûru olursa, şartlarına uygun tevbe…

Hüseyin Hilmi Işık Efendi Kimdir?

Sual: Hüseyin Hilmi Işık Efendi kimdir? Cevap: Hüseyin Hilmi Işık Efendi (rahmetullahi aleyh), 1329 hicrî yılına rastlayan 1911 senesinde Mart ayının 8. günü, güzel bir bahâr sabâhı, İstanbul’da Eyyûb Sultân’da Servi mahallesi, Vezîrtekke sokağı, Şifâ yokuşunda 1 numaralı evde tevellüd etti. Babası Sa’îd Efendi ve dedesi İbrâhîm Pehlivân, Plevne’nin Lofca kasabası, Tepova köyünden, annesi Âişe…