Caliyetül Ekdar Okumanın Faydaları Nelerdir?

Sual: Caliyetü’l-ekdar isimli kitap ne anlatmaktadır? Okumamızı tavsiye eder misiniz? Cevap: Câliyetü’l-Ekdâr kitâbı, derin âlim ve büyük veli, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin yazmış olduğu Arabi bir salavat kitabıdır. Câliyetü’l-Ekdar, ”Kederleri giderici” demektir. Kitabın orijinal ismi ise ”Câliyetü’l-Ekdâr Ve’s-Seyfü’l-Bettâr”dır. ”Seyfü’l-Bettâr” ise keskin kılınç demektir. Salavât-ı Şerife okumanın dinimizde mühim bir yeri vardır. Salavât okumanın ehemmiyetine dâir…

İmam Kime Denir?

Sual: İmam tabiri ne demektir? Kimler için kullanılır? Cevap: Öne geçen, rehber, idâre eden, cemâata namaz kıldıran, pâdişâh, halîfe gibi manalara gelir. “İmâm” kelimesi dînî bir tâbir olarak, 3 mânâda kullanılmıştır. Birincisi, namazdaki imâm olup, câmilerde, mescitlerde veya başka yerlerde cemâata namaz kıldırır. İkincisi, ilimde imâm olanlardır. Bunlar büyük din âlimleridir. Herbiri mezhep sâhibi olup,…

İbni Kayyım el-Cevziyye Ehli Sünnet Midir?

Sual: İbni Kayyım el-Cevzi kimdir? Ehli sünnete uymayan görüşleri var mıdır? Cevap: Şam’da, İbn-i Teymiyye’nin yetiştirdiği din adamlarındandır. İsmi, Muhammed bin Ebî Bekr olup, künyesi Ebû Abdullah, lakabı ise Şemseddîn’dir. Şam’da Cevziyye Medresesi kayyımının oğlu olduğu için İbn-i Kayyım-i Cevziyye diye şöhret bulmuştur. 1292 (H.691)’de Şam’da doğdu. 1350 (H.751) de orada vefât etti. Kâsiyûn dağının…

Tevessül Nedir? Caiz Midir?

Sual: Okuduğum bir vehhabi kitabında tevessülün haram hatta küfr olduğu yazıyordu. Tevessül nedir? Söylendiği gibi haram mıdır? Cevap: Tevessül; Allahü teâlânın sevdiklerini araya koyarak; onların hatırı, hürmeti için, diyerek duâ etmektir. Buna istigâse, yâni yardım istemek de denir. Tevessülün lügat mânâsı; bir şeyi, bir maksadın hâsıl olması için vesîle, sebep yapmaktır. Peygamberler, evliyâ gibi Allahü…

Yecüc ve Mecüc Nasıl Varlıklardır?

Sual: Kur’an-ı Kerim’de bahsedilen Yecüc ve Mecüc nedir? İslami eserlerde bunlardan nasıl bahsedilmektedir? Cevap: Kıyâmetin büyük alâmetlerinden. Kıyâmetin kopmasına yakın, bulundukları seddin arkasından çıkıp yeryüzüne dağılacak olan 2 kötü millettir. Nûh aleyhisselâmın oğlu Yâfes’in soyundandırlar. Müslüman değildirler. İnsanları öldürür, etrâflarına zarar verirler, ekinleri telef ederlerdi. O sırada Asya ve Avrupa kıtalarına Peygamber veya evliyâdan olan…

Yahova Şahitlerinin Amacı Nedir?

Sual: Yahova şahidleri kimlerdir. Nasıl bir organizasyondur. Neleri hedeflemektedirler? Cevap: Amerika Birleşik Devletlerinde Charles Taze Russel tarafından 1872’de kurulan, 1931 senesinden sonra kendilerini bu adla tanıtmaya çalışan misyoner teşkilâtına verilen addır. Teşkilâtın kurulduğu yıllardaki ismi “Zions Watch Tower Bibel and Tract Society of Penssylvania” (Siyon Gözetleme Kulesi Pensilvanya Bilimsel Araştırma Cemiyeti) olarak îlân edildi. 1896…

Kufe Şehri Niçin İlim Merkezi Olmuştur?

Sual: İmam-ı Azam hazretlerinin de yetiştiği Kufe şehri niçin ilim merkezi olmuştur? Cevap: Kufe şehri, Hazreti Ömer “radiyallahu anh” zamanında onun emri ile kurulmuş ve çevresine fasih Arapça konuşan kabileler yerleştirilmiştir. Ve şehir halkına İslamiyeti anlatması için meşhur fakih sahabilerden Abdullah ibni Mes’ud “radiyallahu anh” buraya gönderilmiştir. Ve Hazreti Ömer “Abdullah’ı göndererek sizi kendime tercih…