Kafirler Kaç Kısımdır?

Sual: Kafirler kaç kısımdır? Cevap: İslamiyet karşısında, kâfirler türlü yollar tutmuş, kollara ayrılmış ise de, 2 kısımda toplanırlar: 1. kısımdakiler, dünya işlerini ve ibâdetlerini yapıp müslümanlara saldırmaz. Bunlar, İslâmin kuvveti ve büyüklüğü karşısında, küçüklüklerini anlamış, cizye vermeyi kabul ederek İslâmın hakimiyetine ve adaletine sığınmıştır. Bu kâfirlere Ehl-i zimmet veya Zimmi denir. Böyle kâfirleri sevmemek, düşman…

Kelam İlmi İle Çok Meşgul Olmak Caiz Mi?

Sual: Kelam ilmi ile çok meşgul olmak caiz midir? Bunun ölçüsü nedir? Cevap: Kelam ilmi; kelime-i şehâdeti ve buna bağlı olan, imanın 6 temel bilgisini öğreten ilimdir. Hadikatü’n-Nediyye kitabında, İslamiyetin yasak ettiği zararlı ilimleri anlatırken diyor ki; Kelam ilmini, Ehl-i sünnet vel-cemaat âlimlerinin bildirdikleri îtikadı öğrenecek ve bunları akıl ile nakil ile ispat edecek ve…

Akaid İlmi Nedir?

Sual: Akaid ilmi nedir? Hangi mevzuları ele alır? Cevap: İnanılacak şeyler, iman bilgilerine akaid denir. İbadeti değil, itikadı esas alan İslami kaidelerdir. Akide kelimesinin çoğuludur. Akide kelimesinin kökü akd, yani düğümlemek demek olup gönül bağlamak anlamında kullanılır. Allahü tealanın bildirdiği her din iki kısımdan meydana gelmiştir: 1) İtikadi (inanç) esaslar, 2) Ameli esaslar (emir ve…

Kelam İlmi Nedir?

Sual: Kelam ilmi nedir? Tarihi serüveni nasıl olmuştur? Cevap: Din ilimlerinden îmân ve îtikat bilgilerini geniş olarak anlatan ilme Kelam ilmi denir. Kelâm lügâtte, ağızdan çıkan söze denir. Arapçada (Nahiv ilminde) kelâm, mânâ ifâde eden söz demektir. Kelâmın terim mânâsı ise, Kelime-i şehâdet ve buna bağlı olan îmânın altı şartını öğreten ve mahlûkatın, varlıkların mebde…

İnsan Nedir?

Sual: İnsan nedir? Cevap: İnsanın kendi varlığı üstünde düşünmesi çok eskilere uzanır. Yeryüzünde doğumdan ölüme uzanan ömür çizgisi üzerinde diğer canlıların hepsinden üstün birçok özelliklerle mücehhez ve tanıdığı her şeyi kendi arzu ve istifadesine göre kullanarak bir ömür süren insanın kendi varlığının mâhiyeti, sınırları ve maksadını araştırması ilk çağlarda felsefenin belli başlı konularından olmuştur. Eski…

İman Artıp Azalır Mı?

Sual: İman artıp azalır mı? Cevap: İmam Rabbani hazretleri Mektubat’ın 266. mektubunda buyuruyor ki; İmanın artmasında ve eksilmesinde, âlimlerimiz başka başka söyledi. İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe “radıyallâhu anh”, îman, artmaz ve azalmaz buyurdu. İmâm-ı Şâfiî “rahmetullâhi aleyh”, artar ve azalır, dedi. İman, kalbin tasdik ve yakini olduğundan azalması, çoğalması olmaz. Azalıp çoğalan bir inanış, îman…

Şeytan Nasıl Bir Varlıktır?

Sual: Şeytan ile İblis aynı mıdır? Şeytan nasıl bir varlıktır? İslami eserlerde Şeytandan nasıl bahsedilir? Cevap: Allahü teâlânın yarattığı mahluklardan biridir. Şeytan, kibir ve gururu sebebiyle Allahü teâlânın rahmetinden uzaklaştırılan İblis’in ve ona tâbi olanların bir sıfatıdır. Bu sıfat, ilk defâ iblis için kullanılmış olduğundan, onun adı olarak da meşhur olmuştur. Şeytan, “birine muhâlefet etmek,…

Din Nedir? Niçin Lazımdır?

Sual: Din nedir? Niçin insana lazımdır? Cevap: İnsanları dünyâda rahat ve huzûra, âhirette ebedî saâdete götürmek için Allahü teâlâ tarafından peygamberleri vâsıtasıyla gösterilen yola din denir. Dînin sâhibi ve ortaya koyan Allahü teâlâdır. Bunun için din ismi altında insanların uydurduğu eğri yollara din denmez, dinsizlik denir. Din insanlara çok lüzumlu bir nizam olup, dinsizlik ise…

Kelime-i Tevhidin Anlamı Nedir?

Sual: Kelime-i tevhid nedir? Ne manaya gelmektedir?  Cevap: “Lâ ilâhe illallah, Muhammedün Resûlullah” ibâresidir. Tevhid kelimesi, İslâm dîninde tevhid inancını bildiren söz, tevhid inancı, Allahü teâlânın var ve bir olduğuna ve Muhammed aleyhisselâmın O’nun peygamberi olduğuna inanmaktır. Müslüman bir kimsenin ilk önce Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah sözünün mânâsını bilmesi ve inanması farzdır. Kelime-i Tevhide;…

Kelime-i Şehadet Nedir?

Sual: Kelime-i şehadet nedir? Ne manaya gelmektedir? Cevap: Kelime-i şehadet, “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh” ibâresinin tamâmıdır.  İslâmın beş şartından birincisi ve esâsıdır. Diğer şartlar namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek, hacca gitmektir. Müslüman olmanın ilk şartı îmân etmektir. Îmân etmek için, kelime-i şehâdeti söylemek, bunun mânâsını bilmek…