Adaletin ve Zulmün Tarifi Nasıldır?

Sual: Adaletin ve zulmün tarifi nasıldır? Cevap: Adâletin ve bunun zıddı olan zulmün, ikişer tarîfi vardır: 1) Adâlet, bir âmirin, bir hâkimin, memleketi idâre için koyduğu kanûn, kâide, çizdiği hudûd içinde hareket etmektir. Zulüm ise, bu kanûnun, bu hudûdun, bu dâirenin dışına çıkmaktır. Âlemleri yaratan, yoktan var eden, mâlikimiz, sâhibimiz Allahü teâlâ, hâkimlerin hâkimi, herşeyin…

İnsanlar Dini Olarak Kaça Ayrılırlar?

Sual: Dünyadaki insanlar  dini olarak kaça ayrılırlar? Cevap: Dünyâdaki insanlar 8 kısımdır. 1) (Sâlih) olan mü’min, müslümân olduğunu söyler. Ehl-i sünnet i’tikâdındadır. Elh-i sünnet i’tikâdında olana (Sünnî) denir. Ehl-i sünnetin 4 mezhebinden birine de uyar. Böylece, her hareketinde islâmiyyete tâbi’ olur. İbâdetlerini kendi mezhebine göre yapar. Harâmlardan sakınır. Bunlarda bir kusûru olursa, şartlarına uygun tevbe…

İman Bilgileri

Bu fasıl, millet-i islâmın ve dînin sünnet, şeriat ile sâbit olan inançları hakkındadır. Kelâm ilminin meseleleri, Allahü teâlâ’nın zâtı, sıfatları, peygamberlik ve ona âid bilgilerdir. Bu bilgilere akâid bilgileri denir. Çünki îtikad yanî inançlarla ilgilidir. Kelâm ilmine, şer’î ilimlerin esası, temeli olma yönünden kavâid (yanî kâideler) de denir. Bu ikisi aslında bir olup, mefhûm, îtibar,…

Alem Kadim Midir?

Sual: Alem, madde, varlıklar sonradan mı yaratılmıştır? Bazı filozoflar alemin kadim olduğunu iddia ediyor. Bu iddialara ne cevap verilir? Cevap: Etrafımızdaki varlıkları his organlarımız ile tanımaktayız. Duygu organlarımıza tesir eden şeylere (Varlık) [mevcûd] denir. Varlıkların 5 duygu organımıza yaptıkları etkilere, tesirlere (Özellik) veya (Sıfat) denir. Varlıklar, birbirlerinden, özellikleri ile ayırt edilmektedir. Zıya, ses, su, hava,…

Hak Yolda Olanların İhtilafları Nelerdir?

Sual: Hak yolda olanların ihtilaf ettikleri mevzular nelerdir? Cevap: Türpüşti Risalesi’nde bu mevzu hakkında deniyor ki; Ehl-i sünnet âlimleri, îmânın, itikâd [tasdîk] ve ikrârdan, yâhud itikâd, ikrâr ve amelden ibâret olduğunda ihtilâf etmişlerdir. İmâm-ı a’zam Ebû Hanîfe’ye “rahmetullahi aleyh” ve Eshâbına, kelâm âlimlerinin ve Şâfi’î’nin “rahmetullahi aleyh” Eshâbının bir çoğuna göre, îmân, itikâddan ibâret olup,…

Kelime-i Şehadetin Açıklaması Nedir?

Sual: Kelime-i Şehadetin açıklaması nedir? Cevap: Türpüşti Risalesi’nin 1. babının 10. faslında diyor ki; Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, “Îmânın 70 küsür dalı vardır. En üstteki Lâ ilâhe illallah [ibâdet edilmeğe hakkı olan Allahü teâlâdan başka hiçbir ma’bûd yoktur] kelimesini söylemek, en aşağıdaki dalı ise, insanlara eziyet veren şeyleri yollardan izâle etmektir” buyurdu. Resûlullahın peygamberliğine…

Ruh Kadim midir?

Sual: Ruh kadim midir? Ruh hakkında akidemiz nasıl olmalıdır? Cevap: Türpüşti Risalesinde bu mevzu hakkında şöyle buyuruluyor; Kendilerine müslümân diyen ve kıble ehli olan bir grup, ısrârla, rûh kadîmdir iddi’asında bulunuyor. Bunların bu husûsta edindikleri mezheb [tutdukları yol], hıristiyanların Nâsut ve Lâhut hakkındaki mezheblerinden [tutdukları yoldan] dahâ bozuktur. Çünki onlar, bunları Îsâ aleyhisselâma izâfet ettiler.…

İlm-i Kelam

(Kelâm), nahv âlimlerine göre, tam isnâd ile 2 kelimeyi içinde bulunduran cümleye denir. “Zeyd ayakdadır” cümlesi bu ta’rîfe misâldir. İsnâd, ayakta olmak fiilini Zeyd üzerine hüküm ve nisbet etmektir. Bu husûs nahv kitâblarında geniş olarak açıklanmıştır. (Kelâm), akâid âlimlerine göre, islâm esâsları üzere Allahü teâlânın zâtından ve sıfatlarından, mebde’ ve meâd [başlangıç ve son] bakımından…

İtikadî Mezhepler Nelerdir?

Sual: İtikadi mezhepler nelerdir? Nasıl ortaya çıkmışlardır? Cevap: İslâmiyet, bütün insanlara yalnız bir tek îmânı ve îtikâdı emretmektedir. Bu îmânın esaslarını ve nasıl îtikâd edileceğini bizzat Muhammed aleyhisselâm tebliğ etmiştir. İnsanlara, kendilerini ve her şeyi yaratan Allahü teâlâyı haber veren Peygamberimiz, Allahü teâlâya, O’nun yarattıklarına ve O’nun emir ve yasaklarına îmânın nasıl olacağını da bildirmiştir.…

Pascal’ın Kumarı Makbul Mü?

Sual: Pascal’ın kumarı denilen şekilde, yani inanmama halinde kaybetme ihtimalinin kuvvetli olması sebebiyle iman edenin imanı makbul müdür? Cevap: Anladığımız kadarıyla bu sözle kastedilen insana kazanma veya kaybetme ihtimalinin neticesini göstermektir. Bazen çocuklara şu misal verilir. Dünya hayatı=A gibi sonlu bir sayı olsun. Ahiret hayatı=B (sonsuz) olsun. Matematikte A/B=0 yani bütün sonlu sayıların sonsuza bölümü…