Ehli Sünnet İtikadı Nedir?

Sual: Ehli Sünnet itikadı nedir? Ehli sünnet olmanın şartları nelerdir? Cevap: İslâm dininde inanılması zaruri olan hususlar âmentü ile bildirilmiştir. Bunlara inanana mümin denir. Kur’an-ı kerîm veya mütevâtir hadîs ile bildirilmiş iman ve amel esaslarından birini inkâr eden mümin sayılmaz. Böyle olmayıp, müminlerin icma’ı ile bildirilmiş hususlara inanmamak küfrü gerektirmez ise de, bid’at olur. Hazret-i…

Din Bilgilerinin Günümüze Nakli

Sual: İman ve ibadet bilgileri günümüze nasıl ulaşmıştır? Cevap: İstanbul’da Medresetü’l-Mütehassısîn’de (İslam İlimleri İhtisas Fakültesi) tasavvuf kürsüsünde müderris olan büyük âlim es-Seyyid Abdülhakim Arvasî hazretleri, Kur’ân-ı kerimden ve hadis-i şeriflerden sonra İslam kitaplarının en üstünün Mektûbât-ı İmâm-ı Rabbânî olduğunu bildirmiştir. İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin oğlu ve halifesi Muhammed Ma’sûm Farûkî’dir. Muhammed Ma’sûm Fârûkî hazretlerinin mektuplarını ihtiva eden…

Müslümanlar Kaç Kısımdır?

Sual: Müslümanlar kaç kısımdır? Kimler Cennete gidecektir? Cevap: Her canlıyı yaratan, her varlığı her an varlıkta durduran, bütün insanlara acıyarak faydalı şeyleri yaratıp gönderen Allahü teâlâ çok merhametlidir. Tövbe ederek ahirete giden müminleri affedecektir. Tövbe etmeden ölen müminlerden dilediğini affedecek ve cennetine kavuşturacaktır. Allahü teâlânın emirlerine farz, yasak ettiği şeylere ise haram denir. Peygamberin emirlerine…

Gayrimüslimlerle Dostluk

Sual: Amerika’da doktora yapıyorum. Burada gayrimüslimlerle yan yanayız. Dinimizin en mühim şiarı hubbi fillah ve buğdi fillah. Bu konuda kendimizi nasıl kontrol edebiliriz? Bir örnek verecek olursak, mesela birisi bize hal hatır sordu, konuşuyoruz. Yaşadığımız herhangi bir sıkıntıyı anlatmak dostluk kurmak mı olur? Yoksa evimde musluk bozuldu, arabam bozuldu o yüzden biraz moralim bozuk gibi şeyler…

İman Esasları Nelerdir?

Sual: İman esasları nelerdir?  Cevap: İman, Resûl-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin, Allahü teâlânın peygamberi olduğunu ve O’nun tarafından seçilmiş, haber verici nebi olduğunu doğru bilmek, inanarak söylemek, O’nun, Allahü teâlâ tarafından kısaca bildirdiklerine kısaca, geniş bildirdiklerine etrâflıca inanmak ve gücü yettikçe Kelime-i şehâdeti dil ile de söylemektir. Kuvvetli îmân şöyledir ki; ateşin yaktığına,…

İslam Dini Kısaca Nedir?

Sual: İslam dini hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Cevap: (Râbıta-i şerife) kitabının 57. sayfası açıklanarak aşağıda yazılmıştır: İslam dini,  Allahü teâlânın, Cebrâil ismindeki melek vâsıtası ile sevgili peygamberi Muhammed aleyhisselâma gönderdiği, insanların, dünyâda ve âhirette râhat ve mes’ûd olmalarını sağlayan, usûl ve kâidelerdir. Bütün üstünlükler, faydalı şeyler, İslam dininin içindedir. Eski dinlerin, görünür-görünmez bütün iyiliklerini, İslam…

Hüsün Ve Kubuh Meselesi Nedir?

Sual: Platon, Euthyphro diyaloğunda şöyle diyor: “Tanrı iyi olanı, iyi olduğu için mi yapmamızı emreder, yoksa iyi olan Tanrı emrettiği için mi iyi olur?” İslâm âlimleri bu dilemmayı (ikilemi) nasıl çözmüştür? Cevap: Buna hüsn ve kubh meselesi denir. Hukukun kaynağının akıl mı, yoksa vahy mi olduğu ihtilâfından, İslâm hukuk usûlünde hüsn ve kubuh denilen mefhumlar…

Mahlukların En Şereflisi Kimlerdir?

Sual: Allahu tealanın yarattığı alemde mahlukatın en üstünü, en şereflisi kimlerdir? Cevap: Bütün cisimler madde olmaları bakımından birbirlerinden farksızdır. Hepsinin ağırlığı ve hacmi vardır. İnsan ve hayvan da, bu bakımdan, cansızlarla müsavidir. Fakat cisimler, özel hassaları ile birbirinden ayrılır. Bütün mevcûdat, cansızlar, nebatat ve hayvanat olmak üzere üç cinse ayrılır. Hayvan cinsinin en kıymetlisi, en…

Dünya Kadınlarının En Üstünü Kimdir?

Sual: Hazret-i Meryem, dünyadaki kadınların en üstünü müdür? Onu böyle yapan hususiyetler nelerdir? Cevap: Âli İmrân sûresi 42. âyet-i kerimesinde meâlen buyuruluyor ki: Melekler şöyle demişti: “Ey Meryem! Allah seni seçip temizledi. Seni bütün dünya kadınlarından üstün tuttu”. Kasâs sûresinin başındaki âyet-i kerimelerde ise Musâ aleyhisselâmın annesi ve Firavun’un hanımı övülmektedir. Ulemâ der ki: Kan…

Ehli Sünnet Olmanın Alametleri Nelerdir?

Sual: Hocam, ilahiyat fakültesinde öğrenciyim. Esefle görüyorum ki Ehl-i sünnetin amelî mezheplerine düşmanlık derecesinde karşı çıkan, bu mezheplerin kurucu imamları hakkında hakarete varan sözler sarfeden ve ehl-i sünnetin temel esaslarına taban tabana zıt görüşler ortaya atan bazı hocalar, kendilerini Ehl-i sünnet olarak tanıtıyor. Mâlûmunuzdur ki zamanımızda hakkı batıldan; doğru, salih din adamlarını sahtelerinden ayırt etmek…