ÖNSÖZ

Zamanımızda her eline kalem alan, kendini İslam alimi sanıp, din kitabı yazmaya kalkışıyor. İslam bilgilerinden haberi olmadığı için, aklına geleni yazıyor. Çenesi kuvvetli olanlar, kürsülerde zan ve hayal ile konuşuyor. Bugün gençlik, kahraman ecdadından kendisine miras kalan mukaddes dinini öğrenmek isteyince, uydurma tefsirleri, İslam düşmanlarının kin ve garez ile İngilizce, Yahudice veya diğer dillerde yazdıkları kitaplardan çevrilmiş İslam tarihlerini ve cahiller veya din satarak para kazanmak isteyen münafıklar tarafından hazırlanmış kitap ve mecmuaları okumak, yahut din ile alakası olmayan gazetelerden dini bilgi edinmek mecburiyetinde kalıyor. Halbuki dinimizde, Beni İsrailin Peygamberleri gibi, çok miktarda ve çok yüksek âlimler yetişmiş ve bunların yazdıkları binlerle kitap, İslamiyeti bütün dünyaya anlatmış ve tanıtmıştır. Doğru olan İslam bilgilerine (Ehl-i sünnet) yolu denir. Birbiri ardınca piyasaya çıkarılan ve yaldızlı kelimeleri ile revac bulan zehirli kitap ve mecmuaları okuyarak, müslümanlığı yanlış ve bambaşka anlamaktan din kardeşlerimizi ve müslüman yavrularını korumak için, Süleyman bin Ceza’nın, Hanefi mezhebindeki büyük İslam âlimlerinin kitaplarından derlemiş olduğu ve (Ey Oğul) ismini verdiği ilmihalin yeniden tab’ ve neşrini lüzumlu gördük. Ey Oğul kitabının İngilizceye tercümesi “O Son” ismiyle Hakikat Kitabevi tarafından neşredilmektedir.

Huccet-ül-İslam İmam-ı Gazali “rahime-hullahü teâlâ”nin (Eyyühel veled) ismindeki (Ey Oğul) kitabı başkadır. Onu ulemadan Mustafa Ali efendi “rahime-hullahü teâlâ” tercüme etmiş ve (Tuhfetüssuleha) ismini vermiştir. Ayrıca Hadimi merhum da “rahime-hullahü teâlâ” şerh etmiştir. İmam-ı Gazali’nin (Eyyühel-veled) kitabının tercümesi, İstanbul’da basılmıştır.

Süleyman bin Ceza hazretlerinin hicri kameri 960 [m. 1552] senesinde telif ettiği bu kitabı şimdi basılırken, bazı yerlerinin aydınlatılması için, başka kitaplardan yaptığımız ilaveler köşeli bir parantez [ ] içine yazılmış veya (Tenbih) ler ilave edilmiştir. Bu kitabı okumak nasip olan bahtiyarların, içinde ismi geçen büyüklerin ruhaniyetlerinden müstefid olmaları için duâ  eyleriz.

 

EY OĞUL İLMİHALİ

Elhamdü lillahi Rabbil âlemin. Vessalatü vesselâmü alâ Resûlina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma’în.

1 – Ey Oğul! Senin için, 360 hadis-i şerif, 44 haber ve dinimizin direği olan namazın 7 şartı, 5 rüknü, 7 vacibi ve 14 sünneti, 25 müstehabı ve 14 müfsidini, hanefi mezhebi âlimlerinin kitaplarından toplayıp, sana beyan ettim. Bunlarla amel edip, feyz-ü necata dâhil olasın!

2 – Bil ki 1090 adabı sen ve senin gibi müslüman evlatları için topladım. Bunlar ile amel edersen, sana yeter. Eğer tembellik eder de Allahü teâlâya âsî olur, bunları terkedersen, dünyada esaret ve rezalete, ahirette azâba duçar olursun.

Bunlarla amel edip, din kardeşlerine de tavsiye edersen, senin için faydası olur. Sana hayır duâ  ederler. Hak teâlâ, dualarını kabul eder. Zira kul, kulun duâsı ile affolunur.

 

ABDEST BAHSİ

 

GUSÜL BAHSİ

 

MEST ÜZERİNE MESH BAHSİ

 

TEYEMMÜM BAHSİ

 

EF’AL-İ MÜKELLEFİN

 

TAHARET BAHSİ

 

NECASETTEN TAHARET BAHSİ

 

NAMAZIN ŞARTLARI

 

SABAH NAMAZI

 

ABDESTTE VE NAMAZDA VESVESE

 

CAMİ ADABI BAHSİ

 

CEMAATİN FAZİLETİ

 

DUANIN KABUL OLMASI İÇİN ŞARTLAR

 

Kuran-ı kerim okunanın edebi

 

İMAM OLMANIN ADABI

 

NAFİLE NAMAZLAR BAHSİ 

 

EZAN BAHSİ

 

YOLCULUKTA NAMAZ

 

MÜBAREK GÜN VE GECELER BAHSİ 

 

İMAN BAHSİ

 

TEVHİD FASLI

 

ALLAH RIZASI

 

İMAN DUÂSI

 

BAZI SURELERİN FAZİLETLERİ

 

HAYIR YAPMANIN SEVABI

 

FAİZ BAHSİ

 

GÜZEL AHLAKA DAİR

 

VÜCUT EMANETİ [NİMETİ]

 

YÜKSEK MERTEBELERE ERİŞME

 

BAYRAM FAZİLETİ

 

BAZI HARAMLAR

 

ZÜHD VE TAKVA FASLI

 

ANA-BABAYA İTAAT FASLI

 

Hocaya hürmet

 

NİKAH FASLI

 

SÜT KARDEŞLİK

 

CUMANIN ADABI HAKKINDADIR

 

KOMŞULUK VE MAHALLE ADABI

 

ALİMLER İLE SOHBET ADABI

 

ÇOCUKLARI TERBİYE

 

ARKADAŞLIK VE DOSTLUK

 

LÜZUMLU BİLGİLER

 

YEMEK YEME ADABI

 

DUALAR VE ZİKİRLER

 

KADINLARIN HAYIZ VE NİFAS HALLERİ

 

Tavsiye edilen ameller

 

Şafii mezhebinde abdest ve namaz

 

Maliki mezhebinde abdest ve namaz

 

KİMLER CEHENNEME GİDECEKLER?

 

ZEKAT VERMEK

 

YARDIM DERNEKLERİ

 

HİBE BAHSİ

 

PİYANGO, KUMAR, KURA

 

BAZI FIKHİ BİLGİLER

 

218 – İşbu (Ey Oğul) kitabında yazılı olan hadis-i şerifler ve kelamlar sahihtir. [Latin harfleri ile basılırken ilave edilen tenbihler de, (Ehl-i sünnet) âlimlerinin kitaplarından alınmıştır. Bu kitabı kalbine yerleştir! Müslümanlığı, mezhepsizlerin kitaplarından öğrenmiş kimselerin sözlerine ve yazılarına ve yurd dışındaki vehhâbî kitaplarından yapılan tercümelere aldanıp da, imanını ve amelini zayi eyleme!]

Bu eseri tasnif ederken, müellif fakir Süleyman ibni Cezaın “rahime-hullahü teâlâ” istifade ettiği kitaplar şunlardır:

İhya-i Ulum, Cami-ül-Usul, Resûl-i Enver, Bostanül arifin, Mesabih, Meşarık, İrşadüssabirin, Kutül kulub, Cami-i Tirmüzi, Cami-ül-Cinan, Behcet-ül Envar, Mev’iza-i Musa, Vasiyet-i Ebû Hüreyre. Bu 13 kitaptan ihtisar edip çıkardığım şu eseri, müslümanların çocukları için, hazırladım.

Son baskısı      Birinci tab’ tarihi     Kitabın telif tarihi

H.K. 1424 [m. 2003] H.K. 1302 [m. 1895] Hicri Kameri 960 [m. 1553]

Hicri Şemsi: 1381 Hicri Şemsi: 1273 Hicri Şemsi: 931

 

Kitabı yazmaya (Besmele)  okumakla başlamıştık. Son söz olarak da, Rabbimize hamd edelim: VELHAMDÜ LİLLAHİ RABBİL ALEMİN.

 

 

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler